Regulamin

 • Wstęp wolny
 • Ograniczona liczba miejsc
 • Dzieci na festiwalu przebywają pod opieką pełnoletnich opiekunów

Szczegółowy Regulamin Uczestnictwa 2021 zamieścimy niebawem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 / regulamin/ procedury przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas Nadbużańskiego Festiwalu Teatrów dla dzieci GADUCHA 7-9.08.2020r:

1.Liczba uczestników na spektaklach jest ograniczona -dlatego obowiązują wejściówki ,które będzie można nabyć droga telefoniczna w Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach pod. nr tel.508 117 439

2.Każdy uczestnik Festiwalu GADUCHA  zobowiązuje się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników ,współpracowników i wolontariuszy festiwalu

3.Na terenie Festiwalu GADUCHA mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w Festiwalu

4.Osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.

5.Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.

6.Podczas kichania i kaszlu uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką jak najszybciej wyrzucić ja do zamkniętego kosza i zdezynfekować ręce

7.Zużyte rękawiczki i maski uczestnicy zobowiązani są wyrzucić do koszy specjalnie do tego oznaczonych.

8.Udział w wydarzeniu artystycznym jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia

9.Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej/fb festiwalu GADUCHA, i stronie/fb Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.

10.Każdy uczestnik Festiwalu GADUCHA jest zobowiązany do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych  (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.

11.Na teren Festiwalu maja zakaz wstępu osoby z objawami ,tj. gorączka, kaszel,

12.Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu)

13.Każdemu uczestnikowi przed wejściem zostaje zmierzona temperatura jeżeli jest powyżej 37,5 nie może on wziąć udziału w wydarzeniu

14.Podczas przedstawień zabrania się jedzenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przyniesienie własnych koców, leżaków.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w festiwalu Administratorem pozyskanych danych osobowych jest GOK
  z siedzibą w Sarnakach, ul. Teatralna1, kod pocztowy 08-220, tel.83 35 99 104, adres e-mail: goksarnaki@o2.plW sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się z inspektorem ochrony danych w GOK e.mail:iodo@rt-net.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania. Cel przetwarzania: Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez GOK, każdej osobie przysługują następujące prawa:prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1
  z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 5. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do GOK z odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail GOK bądź inspektora ochrony danych lub listownie na adres instytucji. GOK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na GOK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający GOK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.
 6. Każdej osobie, która uzna, że GOK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.
 8. Dane osobowe zebrane przez GOK będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

Total Page Visits: 373 - Today Page Visits: 1